مقاله ای کامل درباره ی قارچ

مقاله پرورش قارچ

به نام خدا قارچ صدفی ازقارچ هایی است که مستقیما روی بستر کشت حاوی مواد لیگنینی و لیگنوسلولزی می تواند رشد کند و آنها را تجزیه کند,و نیازی به تخمیر شدن اولیه ندارد. در مقایسه با گوشت قرمز می توان به طور ...